شیوه ارسال

زمان ارسال سفارشات زیر 5 میلیون تومان در آماژه طی روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته از طریق پست انجام میشود.

جهت جلوگیری از تاخیر اداره پست و یا گم شدن بسته پستی ، در بازه هایی که میان تعطیلی میباشد ارسال انجام نمیشود.

موارد بالا تنها برای ارسال شهرستان میباشد ، تهران هر روزه ارسال داریم.